Tonight on TV

VRT2
12:30 Rolkrant
Today on VRT2
TV Limburg
11:30 Relax
12:00 Jo
12:15 Jo
12:30 Nieuws 12u30
12:57 Nieuws 12u30
13:24 Nieuws 12u30
13:51 Nieuws 12u30
14:18 Nieuws 12u30
14:30 Relax
15:00 Jo
15:15 Relax
15:45 Jo
16:00 Relax
16:30 Jo
16:45 Relax
17:15 Jo
Today on TV Limburg